KV Noordenveld V1 Aangepast

20230516191003DJI 0200 6 Enhanced SR

300 70mast

Geen evenementen

Contributie voor spelende leden seizoen 2023-2024 (per kwartaal):

Senioren: € 56,00

Junioren: € 51,00

Aspiranten: € 38,25

Pupillen: € 29,50

Oldstars: € 15,50

Na aanmelding als nieuw lid is voor het eerste kwartaal geen contributie verschuldigd.

Peildatum leeftijd is 1 januari van het lopende seizoen.

De zaalcontributie (voor leden die alleen in de zaal spelen) bedraagt 75% van de vergelijkbare jaarcontributie. De veldcontributie (voor leden die alleen op het veld spelen) bedraagt 50% van de vergelijkbare jaarcontributie. Trainingsleden (leden die alleen trainen en niet spelen) betalen 50% van de vergelijkbare jaarcontributie.

Hulp bij contributie

Sportclubs zien steeds vaker dat ouders die hun kind willen laten sporten, de contributie van hun kind niet meer kunnen betalen. Het gaat daarbij nu ook om ouders die niet eerder om hulp hebben hoeven vragen. Voor meer informatie over hulp bij het betalen van contributie:

https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/drenthe/

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Drenthe betaalt de contributie voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub.

https://meedoen.gemeentenoordenveld.nl/sportfonds

De gemeente Noordenveld is net als de meeste gemeenten in Drenthe aangesloten bij het Jeugdsportfonds Drenthe. De bijdrage voor sport bedraagt maximaal € 225,- per jaar voor het lidmaatschap en kleding/attributen. Het Jeugdsportfonds regelt dit verder met de door u gekozen vereniging.

Eventuele, door het KNKV opgelegde, boetes aan de leden zullen door die leden zelf moeten worden voldaan. Deze boetes zullen door de penningmeester worden doorberekend per factuur

Het rekeningnummer van de vereniging (IBAN) is: NL 71 RABO 0355867915, t.n.v. kv Noordenveld, Roden. De contributie wordt automatisch geïncasseerd per kwartaal of per jaar.

Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Opzegging moet vóór 1 mei schriftelijk geschieden bij het secretariaat. Diegene die tussentijds bedankt is het gehele seizoen contributie verschuldigd. Verhuizingen graag per mail doorgeven aan het secretariaat.